Regulamin pielgrzymkowy obowiązuje w czasie trwania całej pielgrzymki i dotyczy każdego pątnika. Każdy z nas podpisał oświadczenie, że zaznajomił się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać w zgłoszeniu na pielgrzymkę.

 

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI PROMIENISTEJ BIECHOWO – JASNA GÓRA

 1. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.
 2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
 • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu;
 • akceptuje niniejszy regulamin;
 • będzie stosował się do poleceń kierownictwa pielgrzymki i odpowiednich służb pielgrzymkowych.
 1. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. Oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach i konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych lub starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. Muzyczne, medyczne, techniczne); włączając się w różne posługi.
 2. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
 3. Pielgrzym nosi zawsze przy sobie: legitymację i znaczek pielgrzymkowy oraz chustę swojej grupy.
 4. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
 • odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana),
 • zakaz palenia tytoniu,
 • picia wszelkiego alkoholu,
 • zażywania środków odurzających.
 1. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
 • przepisów o ruchu drogowym,
 • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk, itp.),
 • wskazań odpowiednich służb pielgrzymki.
 1. W miejscach postoju pielgrzymki zachowują czystość, śmieci składają w wyznaczonych miejscach.
 2. Na noclegu cisza nocna obowiązuje wszystkich od godz. 22.00. Zabronione są noclegu koedukacyjne. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.
 3. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 4. Za nieprzestrzeganie ninejszego regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celmi i duchem pielgrzymki przewiduje się:
 • upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma
 • natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pątnika do wiadomości pielgrzymów
 1. W razie usunięcia z pielgrzymki kierownictwo zapewnia przywóz pątnika do domu, przy czym kosztami transportu obciążony jest sam pątnik.