Regulamin pielgrzymkowy obowiązuje w czasie trwania całej pielgrzymki i dotyczy każdego pątnika. Każdy z nas podpisał oświadczenie, że zaznajomił się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać w zgłoszeniu na pielgrzymkę.

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI PROMIENISTEJ BIECHOWO – JASNA GÓRA

 1. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.
 2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu;
  • akceptuje niniejszy regulamin;
  • będzie stosował się do poleceń kierownictwa pielgrzymki i odpowiednich służb pielgrzymkowych.
 4. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. Oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach i konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych lub starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. Muzyczne, medyczne, techniczne); włączając się w różne posługi.
 5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
 6. Pielgrzym nosi zawsze przy sobie: legitymację i znaczek pielgrzymkowy oraz chustę swojej grupy.
 7. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
  • odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana),
  • zakaz palenia tytoniu,
  • picia wszelkiego alkoholu,
  • zażywania środków odurzających.
 8. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
  • przepisów o ruchu drogowym,
  • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk, itp.),
  • wskazań odpowiednich służb pielgrzymki.
 9. W miejscach postoju pielgrzymki zachowują czystość, śmieci składają w wyznaczonych miejscach.
 10. Na noclegu cisza nocna obowiązuje wszystkich od godz. 22.00. Zabronione są noclegu koedukacyjne. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.
 11. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 12. Za nieprzestrzeganie ninejszego regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celmi i duchem pielgrzymki przewiduje się:
  • upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma
  • natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pątnika do wiadomości pielgrzymów
 13. W razie usunięcia z pielgrzymki kierownictwo zapewnia przywóz pątnika do domu, przy czym kosztami transportu obciążony jest sam pątnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *